hva er speiding – speiderloven

Hvor kom speiderideen fra?

Grunnleggeren av speiderbevegelsen Robert Baden-Powell (1857-1941) var opptatt avdet moralske forfallet i hjemlandet. Ved hjelp av karakterbyggende aktiviteter og en sunn og lærerik oppdragelse gitt gjennom speidingen ville han forhindre dette forfallet.Speiding1Den opprinnelige tanken var at speidermetoden skulle brukes av allerede eksisterende utdanningsinstitusjoner. Men det hans arbeid resulterte i, er en verdensomspennende barne- og ungdomsorganisasjon som bruker speidermetoden til å utvikle unge mennesker.Baden-Powell allerede som gutt oppholdt seg mye ute i naturen og tilegnet seg friluftserfaring og ferdigheter. Da han tjenestegjorde som militær speider i India ogSør-Afrika, nyttet han godt av denne erfaringen og økte kunnskapene sine ytterligere.
Allerede i militære ble Baden-Powell for første gang klar over hva gutter kunne utrette når de fikk ansvar. Han håpet at den samme tilnærmingsmåten ville gi gode resultater også i det sivile livet.
Slik kom han på ideen om å la unge mennesker lære og utvikle seg etter den samme metoden som han selv hadde skaffet seg så mye kunnskap og erfaring gjennom. De engelske guttene kastet seg umiddelbart over denne ideen, slik at Baden-Powell ganske fort ble nødt til å starte en egen speiderorganisasjon.speiding2Baden-Powell mente at speiderne gjennom friluftsliv trentes til å klare seg på egenhånd med enkle hjelpemidler. I små grupper, patruljer, trentes evnen til samarbeid; patruljekameratene lærte av hverandre.
Baden-Powell mente også at den beste måten å lære på, var gjennom å gjøre og finne ut av ting selv, slik speiderne i det militære hadde vært nødt til. Han ga også speiderne et oppdrag å arbeide for – en bedre verden, og en lov å forholde seg til – speiderloven.
Guttene måtte på en høytidelig måte forplikte seg til å arbeide for dette gjennom å avlegge speiderløftet. Baden-Powell organiserte speiderne i patruljer og sendte dem ut i friluft for å lære gjennom egenerfaring. Det er dette som er grunnlaget for arbeidet som speidere verden over har drevet i hundre år.
Speiding i dag
Når speidere, som voksne, tenker tilbake på sin speidertid, husker de selve aktivitetene de gjorde i speideren, turene de var på, vennene de fikk. Speidere får ikke nødvendigvis med seg at det finnes et mål med stort sett alt de gjør i speidersammenheng. Dette målet er å utvikle selvstendige og ansvarsbevisste mennesker. Vi håper selvfølgelig at den kunnskapen og ferdighetene speidere tilegner seg, kommer dem til nytte i framtiden. Men den enda mer viktige bagasjen speiderne får med seg etter en karriere i speideren, er øvelsen i ansvar, medbestemmelse og samarbeid, mestringsfølelsen og tryggheten på seg selv, og ikke minst ledelseserfaringen og de gode holdningene.

Kjerneverdiene våre

Norges speiderforbund vedtok i 2006 fire kjerneverdier som skal kjennetegne detvi holder på med i det daglige speiderarbeidet.speiding3

Disse fire kjerneverdiene kan gjøre det lettere å sette ord på hva vi mener god speiding skal gi oss. Kjerneverdiene våre er:

Friluftsliv, Vennskap, Opplevelser og Samarbeid.

Hva er det som gjør oss unike?
Friluftsliv er viktig for oss speidere, men speiding er ikke en ren friluftsaktivitet.
Vi bruker friluftsliv som en metode og naturen som en arena for læring og
opplevelser. Speiding består av mange elementer, og det er kombinasjonen av
disse som bidrar til å gjøre den til verdens største barne- og ungdomsorganisasjon.
Blant disse elementene er: vennskap og samarbeid, lek og fantasi, tilhørighet og
ansvar, medbestemmelse og engasjement, opplevelser og utfordringer, kunnskap og
ferdigheter. Alt dette kommer til uttrykk gjennom speidernes verdigrunnlag,
treningsprogram og ikke minst speidermetoden.

Verdens speiderforbund (WOSM) og Verdens jentespeiderforbund (WAGGGS )
framhever speidermetoden som selve essensen i speidingen. Det er det som skiller
speiderbevegelsen fra alle de andre. Skolen har samme formål som speideren – nemlig å utvikle barn og ungdom til å bli ganglige samfunnsborgere. Flere organisasjoner bedriver noen av de samme aktivitetene som speideren. Men det er altså bredden og metoden – hvordan vi gjør tingene – som skiller oss fra alle de andre.

Selv om det er speidermetoden som gjør speiderbevegelsen unik, er det fortsatt viktig for oss speiderledere å huske at det finnes et mål med alle aktivitetene og det arbeidet som vi gjør. Speideren utvikler selvstendige og ansvarsbevisste mennesker for at de skal kunne bidra aktivt til å gjøre vår verden litt bedre. Uten dette store målet kan vi ende opp med å fokusere på en mer ensidig og individualistisk personlighetsutvikling.

Speiderløftet

Speiderløftet handler om vår vilje til å gjøre verden til et litt bedre sted å være.
Gjennom å avlegge speiderløftet lover hver enkelt speider å gjøre sitt bestespeing4
.

Jeg lover etter beste evne å:
• være åpen for Gud
• hjelpe andre og
• leve etter speiderloven

speidingkurvValgspråket: «Vær beredt»
Å være beredt handler om å være i stand til å takle livets utfordringer og ta imot livets gaver, og om å ha mot til å handle riktig når det trenges. Vi oppsummerer gjerne “Vær Beredt” slik: Du er beredt når du vet hva du skal gjøre, når du skal gjøre det og du har vilje til å gjøre det.

Kjerneverdiene til NSF: Vennskap, Samarbeid, Opplevelser, Friluftsliv

Forklaring til Speiderloven

§1 En speider er åpen for Gud og hans ord
Dette forplikter meg til åpenhet overfor det kristne livssyn og lojalitet mot det
kristne verdigrunnlaget til Norges speiderforbund. Det innebærer for eksempel at jeg er villig til å undres, og til å reflektere gjennom hva jeg selv tror på, og hvordan dette samsvarer med speidingens religiøse verdigrunnlag. Jeg må avgjøre i hvilken grad jeg kan formidle disse verdiene selv, eller søke bistand fra ressursene rundt meg for å nå dette målet.

§2 En speider kjenner ansvar for seg selv og andre
Jeg er ansvarlig for mine egne tanker, ord og gjerninger og må selv bestemme hva jeg vil være med på. Jeg har ansvar for å støtte andre og hjelpe dem til å være tro mot seg selv. Jeg må hjelpe andre til å oppleve at de hører med og betyr noe.

§3 En speider er hjelpsom og hensynsfull
Da jeg var yngre lærte jeg at man skulle gjøre en god gjerning hver dag. Spørsmålet nå dreier seg mer om hva som er mitt naturlige handlingsmønster.
Jeg må ofte sette egne behov i bakgrunnen hvis jeg skal ta hensyn til og hjelpe andre.

§4 En speider er en god venn
Jeg er venn når jeg viser i handling at jeg virkelig er en å stole på og støtte seg til, en som har tid til å lytte. Jeg er ikke venn bare for dem som står meg nærmest, men må også prøve å være det for alle jeg møter. Jeg er venn når jeg er glad i andre på tross av deres svakheter. Jeg må også tørre å snakke til en venn når jeg ser gale forhold, og tåle å bli irettesatt selv. Venner gir
hverandre kritikk for å hjelpe hverandre.

§5 En speider er ærlig og pålitelig
Jeg skal leve slik at andre opplever at de kan stole på meg og at de kan regne med meg i gode og vanskelige situasjoner. Andre mennesker bør oppleve at speidere og spesielt ledere er til å stole på.

§6 En speider kjenner naturen og verner om den
Naturen er en del av skaperverket som vi har fått til låns for å forvalte på en god måte. Vår holdning til naturen i dag vil påvirke kommende generasjoner i mange år fremover. Det er mitt ansvar å bevare naturen, og påse at de jeg leder blir lært opp til å respektere og ta vare på den. Som leder er det også naturlig at jeg handler bevisst i mitt daglige liv, slik at jeg utsetter naturen for minst mulig forurensing og
ødeleggelse.

§7 En speider tenker og handler selvstendig, og prøver å forstå andre
Jeg er selv ansvarlig for mine egne tanker og handlinger. Fordi jeg lever i en verden sammen med andre, må jeg lytte til hva andre mener, hva andre opplever og hva de har behov for. Fellesskap er avhengig av at jeg både lytter og opplever andres meninger og følelser, og at jeg handler til beste for oss alle, ut fra egen samvittighet og overbevisning. Å handle selvstendig betyr at jeg ikke lar meg presse av andre.

§8 En speider gjør sitt beste i motgang og vansker
Jeg må lære meg at kriser og problemer også gir muligheter til valg og ny utvikling. Det vesentlige er hvordan jeg tar motgang og vansker.

speidingfiske
§9 En speider er nøysom og prøver å klare seg selv
Å være nøysom er å klare seg med lite, å være fornøyd med det man har. På turer og leire lærer jeg å leve enkelt, men jeg vet også at jeg ikke trenger å leve i overflod til vanlig. Jeg kan ikke forbruke i dag for å ligge samfunnet eller andre mennesker til byrde i morgen. Jeg skal prøve å gjøre mitt beste på egenhånd. Men jeg må også kunne søke hjelp – jeg trenger ikke å klare alt alene.

§10 En speider arbeider for fred og forståelse mellom mennesker
Ingen mennesker er like, men alle har like stor verdi, også de som er helt annerledes enn meg selv. Alle har rett til å leve i fred, bli hørt og respektert. Dette gjelder like mye menneskene rundt meg, som personer jeg ikke kjenner, eller de med en annen kulturbakgrunn. Nøkkelen til fred ligger i forståelse og respekt for hverandres behov. Å “arbeide for fred”, er mer enn kun passiv toleranse, det er en aktiv handling. Som speiderledere skal vi bidra aktivt for å skape et bedre nærmiljø og en bedre verden. Vi må prøve å være gode forbilder.